Privacybeleid

Informatie over vertrouwelijkheid en privacy

City Parking, (hierna “City Parking”, “wij”, “ons”, “onze”) is een naamloze vennootschap geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0403.460.216 met maatschappelijke zetel te Belgicastraat 3, bus 6 te 1930 Zaventem en is verantwoordelijk voor de verschillende verwerkingen beschreven in dit informatiedocument.

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in parkeren op straat en in het bijstaan van publieke partners bij de ontwikkeling van hun mobiliteitsplannen. In deze context voeren wij de parkeercontrole uit in de gemeenten waarvoor wij concessiehouder zijn van hun opdrachten van openbaar nut.
Het doel van dit document is uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Gegevensbescherming en respect voor uw privacy zijn kernwaarden voor ons en wij zetten ons in voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van eenieder bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Daarbij verwerken wij persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden die in dit document worden beschreven.

Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle persoonsgegevens over u, d.w.z. alle informatie die u direct of indirect identificeert als een natuurlijke persoon.

Dit document maakt deel uit van onze wens om transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet” genoemd) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “GDPR” genoemd).

Informatie waarop dit document betrekking heeft.

Dit informatiedocument heeft betrekking op de persoonsgegevens die door City Parking worden verwerkt, zowel in het kader van haar dienstverlening aan steden en gemeenten (bv. parkeerbeheer en uitgifte van parkeerkaarten, bewonerskaarten en andere kaarten), als in het kader van haar eigen dienstverlening (exploitatie van parkeerterreinen, haar website, enz.).

Welke categorieën van gegevens verzamelen wij? Waar komt het vandaan?

Enerzijds verleent City Parking diensten aan steden en gemeenten, waarbij het kan gaan om de afgifte van parkeerkaarten, bewonerskaarten en andere kaarten, of om de controle van de betaling van parkeerplaatsen en, in voorkomend geval, de afgifte van betaalbonnen. In dit verband zijn wij door de gemeente of de stad wettelijk verplicht om de verwerking uit te voeren.

Daarnaast biedt City Parking ook eigen diensten aan en exploiteert het eigen parkeerterreinen. Het soort gegevens dat door City Parking wordt verwerkt, verschilt naar gelang van het soort dienst dat wordt verleend.

Diensten voor steden en gemeenten

Wanneer City Parking namens een stad of gemeente parkeerkaarten, bewonersparkeerkaarten of andere kaarten uitgeeft, ontvangt City Parking de volgende gegevens:

 • Gegevens die u aan ons of aan uw stad of gemeente verstrekt.

Als u een parkeerkaart, bewonerskaart of andere kaart aanvraagt, verzamelen wij gegevens die u rechtstreeks aan ons (eventueel via onze website) of aan uw stad of gemeente verstrekt, zoals (gegevens kunnen per stad of gemeente verschillen):

 • Identificatiegegevens, zoals uw voornaam, achternaam en adres (eventueel via een kopie of lezing van uw identiteitskaart of via een identificatieaanvraag);
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer
 • Nationaal registernummer;
 • Kentekenplaat van het voertuig; § Kopie van het kentekenbewijs; § Kentekennummer van het voertuig
 • Kopie van het kentekenbewijs van het voertuig;
 • Indien u niet de eigenaar van het voertuig bent: attest van de werkgever betreffende het gebruik van het voertuig via een leasingmaatschappij, kopie van het leasingcontract, attest van een garage of automobielvereniging, verzekeringsattest;
 • Andere getuigschriften (bv. een getuigschrift van de medische vereniging, een getuigschrift van het RIZIV, of een getuigschrift van een werkgever), om een zorgverlenerskaart aan te vragen.

Indien City Parking namens een stad of gemeente verantwoordelijk is voor het parkeerbeheer en vouchers kan uitgeven, ontvangt City Parking de volgende gegevens

 • Gegevens die u aan uw stad of gemeente verstrekt;

In sommige gevallen, zoals bij het innen van een vergoeding voor het in gebruik nemen van het openbaar domein (bijvoorbeeld wanneer u werkzaamheden wilt uitvoeren of een verhuiswagen wilt parkeren), kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen van de stad of gemeente in kwestie.

 • Gegevens die door City Parking persoonlijk zijn verzameld in het kader van haar werkzaamheden ten behoeve van steden en gemeenten.

Wij geven vouchers uit namens verschillende steden en gemeenten.

U kunt een bon krijgen als u ervoor heeft gekozen uw parkeerplaats in een betaalde zone niet te betalen, of als u zonder toestemming of zonder geldig parkeerbewijs misbruik heeft gemaakt van een parkeerplaats, of als u uw parkeertijd heeft overschreden of geen blauwe schijf heeft getoond. Deze bevindingen worden verkregen ter plaatse of met behulp van een scanauto, een scooterscooter of andere soorten technologie. In dit verband vindt de verwerking altijd plaats door menselijke tussenkomst.
In dit verband zullen gegevens zoals het kentekennummer, het merk en de kleur van het voertuig, de datum en plaats van de controle en foto’s worden bewaard als bewijs bij eventuele geschillen voor de bevoegde rechtbanken.

U moet het op de loonstrook vermelde bedrag vóór een bepaalde datum betalen. Deze betaling kan worden verricht via verschillende betalingssystemen, die uw gegevens zelf kunnen verwerken.

 • De gegevens die Stadsparkeren ontvangt uit verschillende bronnen, zoals de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Als u niet binnen de op de betaalvoucher vermelde termijn betaalt, zullen wij via de DIV-dienst uw persoonsgegevens opvragen, zoals de naam, achternaam en het adres van de kentekenhouder.

De eigen diensten van City Parking

Stadsparkeren ontvangt de volgende gegevens voor zijn eigen diensten (parkeerbeheer, enz.):

 • Gegevens die u ons persoonlijk verstrekt

Wij ontvangen alleen gegevens die u ons persoonlijk verstrekt wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte of abonnement aanvraagt via bepaalde aanvraagformulieren, of andere verzoeken doet voor een van onze diensten, eventueel via uw klantenportaal.

In dat geval kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam en adres (eventueel op vertoon, bij het lezen of scannen van uw identiteitskaart of door een identificatieaanvraag);
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer;
 • Naam van het bedrijf;
 • Nationaal registernummer
 • BTW-nummer
 • Kentekenplaat van het voertuig; § Kopie van het kentekenbewijs; § Kentekennummer van het voertuig
 • Kopie van het kentekenbewijs van het voertuig
 • Werkgeversattest van het gebruik van het voertuig via een leasingmaatschappij.
 • De gegevens die wij van uw werkgever ontvangen

Indien uw parkeerkaart door uw werkgever wordt betaald, kunnen wij de volgende gegevens (of een aantal van de volgende gegevens) van uw werkgever ontvangen

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen via automatische nummerplaatherkenning (ANPR), en bewakingscamera’s.

Onze systemen op de parkings identificeren de nummerplaat van uw voertuig om u beter van dienst te kunnen zijn. Wanneer u uw voertuig bij de ingang of uitgang van de parkeergarage aanbiedt, zal de slagboom automatisch opengaan door het lezen van uw nummerplaat, indien u voor uw parkeersessie hebt betaald. Deze techniek maakt het onder meer mogelijk de wachttijden te verkorten of te vermijden.

Er zijn ook bewakingscamera’s geïnstalleerd op onze parkings om onze parkings te beveiligen en te beschermen.

 • De gegevens die wij automatisch verzamelen op onze websites

Wij gebruiken cookies wanneer u onze websites bezoekt of bekijkt, of wanneer u onze applicaties gebruikt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of bekijkt, wordt u via een banner gevraagd of u ons toestaat cookies te plaatsen.

Meer informatie vindt u in ons cookie-informatiedocument. City Parking kan niet-persoonlijke gegevens verwerken. Niet-persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als gegevens die u niet direct of indirect identificeren. Niet-persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op rechtspersonen.

Deze kan derhalve voor elk doel worden gebruikt.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens zodanig met persoonsgegevens worden gecombineerd dat het mogelijk is een specifieke of identificeerbare persoon te identificeren, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat het onmogelijk is ze in verband te brengen met een specifieke persoon.

Wat zijn de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Diensten voor steden en gemeenten

In het kader van onze diensten aan steden en gemeenten gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden

 • Om uw aanvraag voor een parkeerkaart, bewonerskaart of andere kaart te verwerken, om de gegevens die u ons bij de aanvraag van de kaart hebt verstrekt (bv. uw identiteit) te controleren met het oog op de goedkeuring ervan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en om de kaart aan te maken, te verzenden en te beheren;
 • Om u in staat te stellen zich op onze website als gebruiker te registreren om parkeerkaarten, bewonerskaarten of andere kaarten aan te vragen;
 • Om na te gaan of u voor uw parkeersessie hebt betaald, en om zo nodig een bon uit te reiken;
 • Onbetaalde betalingsbewijzen, parkeerbelastingen, parkeergelden of parkeerheffingen invorderen en zo nodig melden bij de steden en gemeenten;
 • voor het beheer van geschillen en klachten en, indien nodig, voor de melding ervan aan de steden en gemeenten.

De verwerking die plaatsvindt in het kader van onze diensten aan steden en gemeenten is gebaseerd op de uitvoering van onze opdracht van algemeen belang die de steden en gemeenten ons hebben toevertrouwd door middel van een concessieovereenkomst of een andere overeenkomst.

De rechtsgrondslag voor alle verwerkingen in dit verband is de opdracht van algemeen belang die door de steden en gemeenten wordt nagestreefd.

Wanneer u op onze website een profiel aanmaakt om parkeerkaarten aan te vragen, is de verwerking gebaseerd op een overeenkomst die u met City Parking hebt gesloten, en het eventueel uitlezen van uw identiteitskaart gebeurt ook in dat kader.

De verwerking in het kader van anonieme en geaggregeerde statistische analyses van onze diensten vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te evalueren en te verbeteren.

City Parking heeft er ook een rechtmatig belang bij om mensen die gebruik maken van haar diensten voor steden en gemeenten uit te nodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken.

De eigen diensten van City Parking

De verwerking van gegevens in het kader van onze eigen parkeerdiensten vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag.

Afhankelijk van het geval, kan dit :

 • uw toestemming, bijv. wanneer wij uw identiteitskaart lezen of kopiëren. In dat geval hebt u altijd het recht om uw toestemming later in te trekken.
 • de uitvoering van een contract dat u of uw werkgever met ons sluit, of stappen die voorafgaan aan het sluiten van het contract, bijvoorbeeld wanneer u een abonnement bij ons afsluit.
 • voor onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over onze activiteiten en diensten, of om hen uit te nodigen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek, om statistische analyses te maken van het gebruik van onze parkeerterreinen en diensten, om onze parkeerterreinen te beveiligen, of om onze websites te verbeteren en te beveiligen.

In het geval van onze eigen parkeerdiensten gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden

 • Om u administratieve documenten toe te zenden in verband met de diensten waarom u hebt verzocht;
 • Om uw aanvraag voor een parkeerkaart te verwerken, om de door u verstrekte gegevens te controleren (bv. uw identiteit), om de gevraagde kaart af te geven en om de kaart te beheren;
 • Om u te kunnen antwoorden wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier;
 • Om te zorgen voor een snelle en efficiënte service bij de in- en uitgangen van onze parkeerterreinen;
 • Om u informatie te verstrekken over onze parkeerterreinen en de activa van ons bedrijf;
 • Om u informatie te verstrekken over onze diensten en activiteiten (bv. om u uit te nodigen voor speciale acties of gratis evenementen)
 • om u uit te nodigen deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek over onze diensten
 • Beheer van geschillen en klachten;
 • om het gebruik van onze parkings en andere diensten te analyseren. In dit verband maken wij zoveel mogelijk gebruik van geaggregeerde en anonieme gegevens;
 • Om onze websites te verbeteren en te beveiligen.

Onbedoelde verwerking en verenigbaarheid met bestaande verwerking

Indien wij verwerkingen uitvoeren voor doeleinden waarin dit beleid nog niet voorziet, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken op voorwaarde dat deze doeleinden verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens oorspronkelijk hebben verzameld.

Daarbij zullen wij onder meer rekening houden met het verband tussen de oorspronkelijke doeleinden, de latere doeleinden en de context (onze relatie, de aard van de gegevens en de gevolgen voor u) waarin de gegevens zijn verzameld.

Indien wij van mening zijn dat de doeleinden niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, zullen wij contact met u opnemen alvorens de gegevens voor die andere doeleinden te verwerken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

City Parking selecteert zorgvuldig de partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen. In alle gevallen streven wij ernaar voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van City Parking. De servers van City Parking bevinden zich in België.

In de volgende gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens (of delen daarvan) meedelen of doorgeven aan derden:

 • Steden en gemeenten in het kader van onze dienstverlening aan steden en gemeenten;
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning verlenen. Onze technische dienstverleners zijn
 • Sigmax
 • Q2C
 • Gemeenten/ Oranje
 • In contact
 • ACI/ Scanacar
 • Genetec
 • Bemiddelingsdiensten, in geval van vragen of klachten over onze diensten;
 • Gerechtsdeurwaarders, advocaten, adviseurs, externe adviseurs of verzekeraars indien dit noodzakelijk is om de belangen van City Parking in rechte te verdedigen, of om advies in te winnen, bijvoorbeeld in geval van schade of ongevallen;
 • Autoriteiten: afhankelijk van de situatie kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan politie, justitie of andere toezichthouders indien wij van mening zijn dat een wet, voorschrift of ander wettelijk verzoek of bevel ons hiertoe verplicht.
 • Potentiële toekomstige kopers van het bedrijf: In het geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, zullen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de koper.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden een passend niveau van beveiliging voor de gegevens die wij verwerken.

Onze medewerkers zijn opgeleid om op de juiste manier met persoonsgegevens om te gaan. Wij geven alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens aan die werknemers die de informatie of gegevens nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Voor zover mogelijk trachten wij de volgende termijnen in acht te nemen:

 • In beginsel worden de gegevens die wij in verband met de afgifte van een parkeerkaart ontvangen, niet langer bewaard dan drie jaar na het jaar waarin de geldigheidsduur van de parkeerkaart verstrijkt.
 • De gegevens die wij ontvangen in het kader van het beheer van de parkeergelegenheid en het beheer van de onbetaalde parkeerbonnen, met inbegrip van de DIV-gegevens die wij in dat verband kunnen opvragen, worden bewaard tot 6 maanden na de volledige betaling.
 • Wij slaan gegevens op in ons CRM-systeem voor een periode van ten minste 10 jaar, met name om te voldoen aan onze wettelijke verplichting terzake. In beginsel wissen wij deze gegevens binnen een jaar na het verstrijken van deze verplichting.
 • Informatie of gegevens die wij gebruiken om te reageren op een bericht dat u ons via ons contactformulier stuurt, worden normaliter binnen een jaar na onze laatste correspondentie gewist.
 • Wij bewaren camerabeelden gedurende één maand, tenzij de wet of administratieve of gerechtelijke autoriteiten ons daartoe verplichten.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij wij moeten voldoen aan andere wettelijke verplichtingen of in geval van klachten of geschillen, in welk geval wij verplicht zijn de gegevens langer te bewaren en/of langer ter beschikking te stellen.

Uw rechten

Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u altijd het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken. Het intrekken van deze toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van onze verwerking van gegevens op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór de intrekking.

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een van onze legitieme belangen, hebt u het recht om te allen tijde en op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen die verwerking.

Wij moeten de verwerking dan stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat andere gronden voor voortgezette verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt ook het recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Wij moeten op uw eenvoudig verzoek kosteloos een kopie, al dan niet elektronisch, van de verwerkte gegevens ter beschikking stellen. Indien u extra kopieën wenst, kunnen wij u vragen een redelijke vergoeding te betalen voor de administratieve kosten van het maken van dergelijke kopieën.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig, achterhaald of irrelevant zijn, kunt u ons verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens te wissen en om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij hebben geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Indien wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
 • Indien de gegevens waarover wij beschikken onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn;
 • Indien wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (krachtens EU- of nationale wetgeving).

Indien wij uw gegevens aan andere entiteiten ter beschikking hebben gesteld, zijn wij verplicht alle nodige stappen te ondernemen om deze entiteiten ervan in kennis te stellen dat u verzocht hebt uw gegevens te laten wissen.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit recht kan worden uitgeoefend naast de uitoefening van andere rechten. Indien de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Bovendien hebt u het recht, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, ons te verzoeken uw gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen of te laten overdragen.

Ten slotte kunt u, indien u van mening bent dat een besluit over u uitsluitend op geautomatiseerde basis, d.w.z. zonder enige menselijke tussenkomst, is genomen en dat dit besluit rechtsgevolgen heeft of u in aanmerkelijke mate treft, contact met ons opnemen aangezien u het recht hebt niet aan een dergelijk besluit te worden onderworpen.

De uitoefening van bepaalde rechten kan onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of uitzonderingen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u zich te wenden tot privacy@cityparking.be.

Om u te helpen uw rechten te doen gelden, moeten wij nagaan of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonsgegevens. Daarom kunnen wij u om aanvullende informatie vragen als wij u niet kunnen identificeren met de informatie waarover wij beschikken.

Als uw verzoek betrekking heeft op een nummerplaat, vragen wij u ook om een kopie van een document dat de nummerplaat aan u kan linken. Wij vragen u dit bewijs te leveren om ervoor te zorgen dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens respecteren en deze niet doorgeven aan derden.

Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na uw verzoek contact met u op te nemen. Wij kunnen genoodzaakt zijn deze termijn tot twee maanden te verlengen indien uw verzoek complex is.

Bovendien kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (rue de la Presse 35 – 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit document te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Eventuele wijzigingen zullen direct op onze website worden gepubliceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit document wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

Neem contact op met

Voor nadere informatie over dit informatiedocument, of indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van City Parking door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@cityparking.be