Privacy policy en Disclaimer

Informatieblad privacy-beleid  en gegevensbescherming

City Parking (hierna “City Parking”, “wij”, “ons/onze”), naamloze vennootschap opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.460.216 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3, bus 6 is de verantwoordelijke voor de verscheidene verwerkingen en behandelingen die in dit informatiedocument uiteengezet worden.

Onze vennootschap is gespecialiseerd in het parkeren op straat en begeleidt publieke partners bij de uitwerking van hun mobiliteitsplan. In deze context staat zij ook in voor de controle van het parkeren op straat in de gemeenten waar zij concessiehouder is van hun taken van openbaar belang.

Dit document verschaft uitleg over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

De gegevensbescherming en de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer zijn voor ons fundamentele waarden, en wij verbinden ons ertoe bij de uitvoering van onze taken de persoonlijke gegevens van elkeen te beschermen.

Daarom verwerken wij de persoonlijke gegevens enkel met het oog op de specifieke doeleinden die in dit document uiteengezet worden.

Onder “persoonlijke gegevens” verstaan wij alle gegevens van persoonlijke aard die U betreffen, dit zijn alle informaties op grond waarvan U rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden.

Door middel van dit document, wensen wij op transparante wijze te handelen, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet op de bescherming van de privacy”) en met de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming – AVG).

Waarover handelt dit document ?

Dit document betreft de persoonlijke gegevens die verwerkt worden door City Parking, zowel in het raam van de door haar aan Steden en Gemeenten verstrekte dienstverlening (bij voorbeeld : het beheer van een parking en de uitgifte van parkeerkaarten aan buurtbewoners en andere parkeerkaarten), dan in het raam van haar eigen dienstverlening (uitbating van een parking, van haar website, enz.).

Welke gegevens verzamelen wij ? Waar komen deze gegevens vandaan ?

Enerzijds verleent City Parking diensten aan Steden en Gemeenten, die kunnen bestaan in het uitgeven van parkeerkaarten, buurtbewonerskaarten en andere kaarten, of betrekking kunnen hebben op de controle van de betaling van de parkeerplaats, en eventueel de opstelling van een retributie. In deze context geeft de Stad of Gemeente ons een wettelijk mandaat om deze verwerkingen uit te voeren.

Anderzijds biedt City Parking haar eigen dienstverlening aan, en beheert zij zelf haar eigen parkings. In functie van het type dienstverlening zullen de gegevens die zij verwerkt variëren.

 1. Diensten aan Steden en Gemeenten

Wanneer City Parking parkeer – of buurtbewonerskaarten of andere kaarten voor rekening van een stad of gemeente uitgeeft, ontvangt zij de volgende gegevens :

 • De gegevens die U haar mededeelt, of die U aan uw stad of gemeente mededeelt.

Indien U een parkeerkaart, een buurtbewonerskaart of enige andere kaart aanvraagt, verzamelen wij de gegevens die U ons rechtstreeks aanlevert (eventueel via onze website), of die U aan uw stad of gemeente meedeelt, zoals bijvoorbeeld (de gegevens kunnen verschillen naargelang de stad of gemeente) :

 • Identificatiegegevens, zoals voornaam, naam, en adres (eventueel d.m.v. een kopie of de lezing van uw identiteitskaart of via een identificatieapp);
 • Uw e-mailadres;
 • Telefoonnummer,
 • Naam van het bedrijf;
 • btw-nummer;
 • kentekenplaat van het voertuig;
 • kopie van het inschrijvingscertificaat van het voertuig;
 • Indien U niet de eigenaar is van het voertuig: het werkgeversattest betreffende het gebruik van het voertuig d.m.v. tussenkomst van een leasingmaatschappij, kopie van het leasingcontract; attest van een garagist of automobielclub, een verzekeringsattest;
 • Andere certificaten (bij voorbeeld: certificaat van de Orde der Geneesheren, attest van het RIZIV; attest van een werkgever), en dit met het oog op de aanvraag van een kaart van medische dienstverlener.

Indien City Parking voor rekening van een stad of een gemeente het parkeerbeleid voert en retributies mag uitschrijven, worden haar de volgende gegevens verstrekt :

 • De gegevens die U aan uw stad of gemeente mededeelt ;

            In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld, in geval van inning met betrekking tot de bezetting van het openbaar domein (bij vb. : indien U werken wenst uit te voeren, of een verhuiswagen wenst te parkeren), kan het gebeuren dat wij uw persoonlijke gegevens van de stad of de gemeente ontvangen.

 • De gegevens die City Parking zelf verzameld heeft in het raam van de taken die zij uitvoert voor rekening van steden en gemeenten.

            Wij schrijven retributies uit op verzoek van verscheidene steden en gemeenten.

            U kunt een retributie ontvangen indien U geopteerd heeft voor de niet-betaling van       uw parkeersessie in een betalende zone, voor het onrechtmatig gebruik van een       parkeerplaats zonder toelating of zonder geldig parkeerticket of in geval van       overschrijding of niet gebruiken van de blauwe schijf . Deze vaststellingen     gebeuren hetzij ter plaatse, hetzij met behulp van een scancar, een scanscooter of         een andere technologie. In deze gevallen gebeuren de verwerkingen steeds door middel            van menselijk ingrijpen.

            In deze gevallen zullen gegevens zoals nummerplaat, merk en kleur van het         voertuig, datum en plaats van de vaststelling en foto’s bewaard worden tot bewijs      met het oog op eventuele betwistingen voor de bevoegde rechtbank.

            De retributie dient voor een bepaalde datum betaald te worden. U kunt hiervoor            verschillende betaalsystemen gebruiken, die in voorkomend geval uw gegevens zelf      zullen verwerken.

 • De gegevens die City Parking ontvangt van verscheidene bronnen, zoals de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV).

            Indien de retributie niet binnen de gestelde en op het retributiedocument vermelde       termijn betaald wordt,  zullen wij zelf aan het DIV uw persoonlijke gegevens                     opvragen, zoals naam, voornaam en adres van de titularis van de nummerplaat.

 1. City Parkings’ eigen dienstverlening

In het raam van de eigen dienstverlening (parkingbeheer, enz.) ontvangt City Parking volgende gegevens :

 • De gegevens die U ons persoonlijk meedeelt

            Wij ontvangen enkel de gegevens die U ons zelf aanlevert wanneer U via internet ons             informatieblad opvraagt, U het contactformulier invult, U een prijs of een            abonnement aanvraagt via bepaalde aanvraagformulieren, of wanneer U andere          verzoeken indient voor een van onze diensten, eventueel via uw klantenportaal.

            In deze gevallen, zijn wij gerechtigd de volgende gegevens te verwerken :

o   Identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, adres (eventueel op vertoon, lezing of scan van uw identiteitskaart of via een identificatieapp);

o   E-mailadres ;

o   Telefoonnummer ;

o   Naam van de onderneming;

o   Btw-nummer,

o   Kentekenplaat van het voertuig;

o   Kopie van het inschrijvingsattest van het voertuig;

o   Het werkgeversattest betreffende het gebruik van het voertuig via een leasingmaatschappij.

 • De gegevens die wij van uw werkgever ontvangen

            Indien uw parkeerabonnement door uw werkgever betaald wordt, gebeurt het dat wij    van uw werkgever de volgende gegevens (of een deel ervan) ontvangen :

            Naam, voornaam, nummerplaat.

 • De gegevens die wij automatisch ontvangen via de automatische herkenning van de nummerplaat (ANPR) en de bewakingscamera’s.

            De systemen waarmee onze parkings uitgerust zijn, identificeren de nummerplaat          van uw voertuig met als doel U een betere dienst te verlenen. Bijgevolg, wanneer U        zich aanmeldt aan de in- of uitgang van de parking, zal de slagboom automatisch          opengaan dankzij de lezing van uw nummerplaat indien U uw parkeersessie betaald    heeft. Dit systeem maakt het  onder andere mogelijk om wachttijden te verkorten of    te vermijden.

            Ook werden onze parkings met bewakingscamera’s uitgerust om ze te beschermen en   te beveiligen.

 • De gegevens die wij automatisch verzamelen op onze websites

            Wanneer U onze website bezoekt of raadpleegt of onze apps gebruikt, gebruiken wij      cookies. Wanneer U onze website voor het eerst bezoekt of raadpleegt, wordt U   gevraagd, via een banner, om ons toe te laten cookies te plaatsen.

            Hierover meer in ons informatieblad met betrekking tot cookies.

Doelstelling en wettelijke grondslag van de persoonlijke gegevensbewerkingen.

 1. Dienstverlening aan Steden en Gemeenten

In het raam van onze dienstverlening aan steden en gemeenten, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens met de volgende doeleinden :

 • Om uw aanvraag van een parkeerkaart, buurtbewonerskaart, of enige andere kaart te kunnen behandelen, om de informatie die U verstrekt heeft bij de aanvraag te kunnen nagaan (bij vb. uw identiteit), om de kaart te kunnen goedkeuren, dit alles in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving, en om de kaart te kunnen opmaken, opsturen en beheren;
 • Om U als gebruiker te kunnen inschrijven op onze website, om deze parkeer-, buurtbewoners- en andere kaarten te kunnen aanvragen;
 • Om te kunnen nagaan of U uw parkeersessie betaald heeft, en om een retributie te kunnen uitschrijven, in voorkomend geval;
 • Om de bedragen van de onbetaalde retributies, de parkeertaxen, de parkeerretributies of parkeerheffingen te kunnen invorderen, en indien nodig deze aan de stad of gemeente te kunnen melden;
 • Om de betwistingen en klachten te kunnen beheren en indien nodig aan de stad of de gemeente te kunnen melden.

De bewerkingen in het raam van onze dienstverlening aan steden en gemeenten, vinden plaats op grond van en in uitvoering van onze taak van openbaar belang die ons door de steden en gemeenten toevertrouwd worden op grond van een concessieovereenkomst of een andere overeenkomst.

Het openbaar belang dat de steden en gemeenten nastreven, door de aan ons toevertrouwde opdracht, vormt dus de wettelijke grondslag van het geheel van deze bewerkingen van persoonlijke gegevens.

Wanneer U op onze website een profiel aanmaakt met het oog op de aanvraag van een parkeerkaart, gebeurt de verwerking van uw gegevens op grond van een akkoord dat U afsluit met City Parking; dit geldt ook voor de eventuele lezing van uw identiteitskaart.

De verwerking in het raam van anonieme statistische en in geaggregeerde vorm uitgevoerde onderzoeken van onze prestaties, gebeurt op grond van ons wettig belang om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren.

City Parking heeft tevens een wettig belang in het uitnodigen van de personen die beroep doen op haar dienstverlening aan steden en gemeenten, om deze te doen deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken.

 1. City Parkings eigen dienstverlening

 

De verwerking van de gegevens in het raam van onze eigen dienstverlening inzake parkeren gebeurt systematisch op een wettelijke grondslag.

Naargelang het geval, kan deze zijn:

 • Uw akkoord, bij voorbeeld, wanneer wij uw identiteitskaart of een kopie ervan lezen. In dit geval heeft U steeds het recht nadien uw toestemming in te trekken.
 • De uitvoering van een contract dat U of uw werkgever met ons heeft afgesloten, of de maatregelen die een contractafsluiting voorafgaan, bij voorbeeld, wanneer U bij onze vennootschap een abonnement neemt.
 • Ons wettig belang, bij voorbeeld, om onze cliënten te informeren over onze activiteiten en diensten, of om ze uit te nodigen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek, om statistieken te kunnen opmaken met betrekking tot het gebruik van onze parkings en diensten, om onze parkings te kunnen beveiligen, of om onze websites te kunnen verbeteren en beveiligen.

Met betrekking tot onze eigen parkeerdiensten, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Om administratieve documenten met betrekking tot de diensten die U heeft aangevraagd te kunnen verzenden;
 • Om uw aanvraag van een parkeerabonnement te kunnen behandelen, om de door U verstrekte gegevens te kunnen nagaan (bij vb. uw identiteit), om het betreffende abonnement te kunnen opmaken en beheren;
 • Om U van antwoord te kunnen dienen, wanneer U ons via ons contactformulier contacteert;
 • Om een snelle en efficiënte dienstverlening te kunnen waarborgen bij het in- en uitrijden van onze parkings;
 • Om onze parkings en andere goederen van onze vennootschap te kunnen beveiligen en beschermen;
 • Om U informatie te kunnen verschaffen met betrekking tot onze diensten en activiteiten (bij vb.: wanneer wij U wensen uit te nodigen voor een speciale actie of een gratis event);
 • Om U te kunnen uitnodigen om aan een tevredenheidsonderzoek in verband met onze diensten deel te nemen;
 • Om betwistingen en klachten te kunnen behandelen;
 • Om te kunnen overgaan tot het onderzoek naar het gebruik van onze parkings en andere diensten. Hierbij gebruiken wij zoveel mogelijk anonieme gegevens in geaggregeerde vorm;
 • Om onze websites te kunnen verbeteren en beveiligen.

Aan wie delen wij uw persoonlijke gegevens mee ?

 

City Parking voert een strenge selectie uit van de partijen aan wie zij uw persoonlijke gegevens zal meedelen. In ieder geval wordt erover gewaakt dat voldoende garanties geboden worden voor de bescherming van uw gegevens en het behoud van hun vertrouwelijkheid.

Uw persoonlijke gegevens worden op de servers van City Parking bewaard. Deze bevinden zich met name in België.

Wij mogen uw persoonlijke gegevens (of een gedeelte ervan) mededelen of overdragen aan derden in de volgende gevallen:

 • Aan Steden en Gemeenten in het raam van onze dienstverlening aan steden en gemeenten;
 • Aan informatica-dienstverleners die technische  hulp aanbieden (met name SIGMAX, onderaannemer voor de scan car);
 • Aan bemiddelingsdiensten, in het raam van eventuele vragen of klachten in verband met onze dienstverlening;
 • Aan gerechtsdeurwaarders, advocaten, raadslui en externe raadslui of aan verzekeraars indien de verdediging van City Parkings belangen het vereist, of om raad te vragen bij voorbeeld bij schadegevallen of ongevallen;
 • Aan de overheid: naargelang de situatie het vereist, zouden wij verplicht kunnen worden tot de mededeling van uw persoonlijke gegevens aan de politie, gerechtelijke instanties of andere, indien wij denken dat een wet, reglement of ander wettelijk verzoek of vordering ons ertoe verplicht ;
 • Aan de eventuele toekomstige kopers van de onderneming: in het geval dat onze onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, zullen uw persoonlijke gegevens aan de overnemer meegedeeld worden.

In ieder geval zullen uw persoonlijke gegevens nooit overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Wij hebben de gepaste technische, administratieve en organisatiemaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies van de gegevens of andere vormen van onwettelijke verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een gepast beveiligingsniveau voor de door ons verwerkte gegevens.

Onze medewerkers worden opgeleid om de persoonlijke gegevens op correcte wijze te beheren. Wij geven slechts toegang tot uw persoonlijke gegevens aan de medewerkers die over deze informatie moeten beschikken om hun taken correct te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens ?

 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor zij verzameld werden, te bereiken. Wij streven ernaar zoveel mogelijk de volgende termijnen in acht te nemen:

 • In algemene regel, worden de gegevens die wij ontvangen hebben in het raam van de uitgifte van een parkeerkaart niet langer bewaard dans drie jaar na het jaar waarin deze parkeerkaart vervalt ;
 • De gegevens die we ontvangen in het raam van het parkingbeheer en van het onbetaalde retributiebeheer, met inbegrip van de gegevens van het DIV die wij in deze omstandigheden mogen opvragen, worden bewaard tot maximum 6 maanden na de ontvangst van de volledige betaling.
 • Wij bewaren de gegevens die zich in ons CRM-systeem bevinden gedurende een minimumperiode van 10 jaar, namelijk om aan onze wettelijke verplichting in deze materie te voldoen. In principe worden deze gegevens verwijderd binnen het jaar na het vervallen van deze verplichting.
 • De informatie of gegevens die wij gebruiken om een bericht te beantwoorden, dat U ons toegezonden heeft via ons contactformulier, worden in het algemeen verwijderd binnen het jaar na onze laatste briefwisseling.
 • Wij bewaren de camerabeelden gedurende een maand, tenzij de wet, overheids- of gerechtelijke instanties de verlenging van deze bewaring vorderen.

De hierboven vermelde termijnen zijn van toepassing, tenzij wij andere wettelijke verplichtingen dienen na te komen, of in geval van klachten of betwistingen die ons verplichten deze gegevens langer te bewaren en/of langer ter beschikking te houden.

Uw rechten

Wanneer de verwerking gebeurt op grond van uw toestemming, heeft U steeds het recht deze toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken. Daarna zullen wij uw gegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming zal de wettigheid van de door ons gedane verwerking van uw gegevens, die plaatsvond voor de intrekking, niet beïnvloeden.

U heeft tevens recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, en het recht deze te verbeteren. Indien U wenst te weten welke uw persoonlijke gegevens zijn die wij verwerken, kunt U deze informatie schriftelijk aanvragen. Indien uw gegevens fout, onvolledig of niet relevant zijn, kunt U er de wijziging of aanvulling van aanvragen.

U heeft daarenboven het recht uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen en de verwerking ervan te beperken,  onder bepaalde voorwaarden. Bovendien kunt U ook, mits naleving van de wettelijke voorwaarden, uw gegevens overdragen of doen overdragen. De uitoefening van bepaalde rechten kan aan wettelijke bepalingen of aan uitzonderingen onderworpen zijn.

Indien U deze rechten wenst uit te oefenen, kunt U hiertoe een verzoek indienen via privacy@cityparking.be

Als wij uw identiteit in twijfel stellen, zullen wij U vragen deze te rechtvaardigen.

Als uw verzoek een nummerplaat betreft, vragen wij U tevens ons een kopie te willen bezorgen van een document die het verband tussen de nummerplaat en Uzelf aantoont. Wij vragen U om dit bewijs, om ons ervan te vergewissen dat wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens in acht nemen en deze niet aan een derde meedelen.

Voor het overige, heeft U steeds de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Contact

Voor aanvullende informatie met betrekking tot dit informatiedocument, of voor iedere klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt U contact opnemen met de Data Protection Officer van City Parking, via e-mail op het volgende adres :

Privacy@cityparking.be

Disclaimer

CityParking stelt alles in het werk opdat de informatie op de website steeds accuraat en geldig zou zijn. De meegedeelde informatie verleent geen rechten. CityParking wijst elke aansprakelijkheid af in verband met de inhoud van deze website en de erin opgenomen informatie.