Privacy policy en Disclaimer

Privacy Statement

CityParking wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk dat CityParking persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is het van belang dat u weet dat CityParking alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt CityParking zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verwerking van persoonsgegevens is door CityParking gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen CityParking in overeenstemming met de wet en de gedragsregels is.

 

Door middel van het privacy statement informeert CityParking u over de wijze waarop CityParking met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens algemeen 
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent of zonder informatie over uzelf te verschaffen. In een aantal gevallen zullen wij, om u van dienst te kunnen zijn, vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om:

  • u online in staat te stellen wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven
  • u online in staat te stellen om producten aan te vragen
  • een service te kunnen verlenen die is afgestemd op uw wensen

Deze informatie hebben wij nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren dan wel om met u te kunnen corresponderen.

Gebruik persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Tevens gebruiken wij de verstrekte gegevens om met u te kunnen corresponderen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.

Daarnaast worden de persoonsgegevens door CityParking ook gebruikt om u te informeren over producten en diensten die voor u relevant kunnen zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u met ons contact opnemen
(tel: +32 2 711 17 62).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en gedragsregels kan CityParking verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekken (bijvoorbeeld omdat CityParking hiertoe wettelijk verplicht is).

Cookies
De website van CityParking gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden gezet als u een webpagina bezoekt. De informatie uit dit bestandje kan bij uw volgende bezoek aan dezelfde webpagina weer worden teruggestuurd naar deze website, zodat de website uw computer of mobiele apparaat kan herkennen.

Waarom gebruikt CityParking cookies?

Een goed werkende website
Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Door cookies te accepteren maakt u uw bezoek aan de website makkelijker.

Verbeteren van de website
We gebruiken cookies om onze website te verbeteren. We verzamelen bepaalde standaardinformatie die de browser (uw surfprogramma) naar elke website verzendt die u bezoekt. Met deze informatie kunnen we zien welke onderdelen van de site goed worden bekeken en waar minder bezoekers komen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de informatie waar veel naar gezocht wordt, ook eenvoudig te vinden is.

Al onze websites zijn goed beveiligd. De cookies die wij gebruiken vormen geen gevaar voor uw computer of mobiele apparaat.

 

Welke cookies gebruikt CityParking?

Tracking cookies
Tracking cookies worden door ons op uw apparatuur geplaatst, zodat we uw computer of mobiele apparaat weer kunnen herkennen als u ons opnieuw bezoekt. Er zijn twee soorten tracking cookies: sessie cookies en permanente cookies. Met sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website tijdens een bezoek op uw computer of mobiele apparaat zijn bekeken. Met permanente cookies kunnen wij uw computer of mobiele apparaat herkennen als u onze website later opnieuw bezoekt.

Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst op uw apparatuur door de bedrijven AddThis en Google. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Social media buttons
Op onze website vindt u buttons om webpagina’s te promoten op Google+, Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt CityParking om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. CityParking zal u binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de door CityParking geregistreerde gegevens, kunt u CityParking schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

Wijzigingen
De CityParking-site en de aan te bieden producten en diensten zijn constant in ontwikkeling. Van tijd tot tijd zal bovengenoemde tekst dan ook worden geëvalueerd en op de genoemde ontwikkelingen worden aangepast. Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- en regelgeving dit vereist. Als bezoeker van de website adviseert CityParking u dan ook om het privacy statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacybeleid van CityParking.

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het privacy statement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met CityParking, Belgicastraat 3 bus 6, 1930 Zaventem.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is afkomstig van CityParking en is zorgvuldig en verantwoord samengesteld. CityParking wijst alle expliciete en impliciete garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van informatie op deze website van de hand. Indien u zich op deze informatie verlaat, doet u dat volledig voor eigen risico.

CityParking is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van eventuele ‘offsite’-pagina’s of andere websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op de website van CityParking. Links naar andere websites betekenen niet dat CityParking instemt met of haar goedkeuring hecht aan de producten, diensten, het beleid of de opvattingen van de betrokken onderneming of persoon.

Noch CityParking noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade) als gevolg van gegevensverlies of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website? Hieronder vallen ook virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van CityParking en haar werkmaatschappijen en worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.

Personen die deze website raadplegen, mogen delen daarvan overnemen, opslaan, kopiëren (met uitzondering van de programmatuur van de website of delen daarvan) en distribueren, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve en niet-commerciële doeleinden. Reproducties mogen niet worden verkocht met het oog op commerciële winst, noch mogen zij worden gewijzigd of gebruikt voor ander publicaties of websites.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat de website altijd operationeel is, aanvaardt CityParking geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen die buiten haar macht liggen. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gecorrigeerd.